kwadrat logo

Promocja "odbierz 500 zł"

Zobacz jakie to proste!

Ktoś z Twojej rodziny, znajomych, sąsiadów planuje sprzedać nieruchomość

Zgłaszacie się wspólnie do naszej promocji

Osoba przez Ciebie polecona podpisuje z nami umowę pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości

Sprzedajemy wskazaną nieruchomość

Po zakończonej transakcji przekazujemy nagrody

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Odbierz 500 zł za polecenie nieruchomościPOSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Odbierz 500 zł za polecenie nieruchomości” („Promocja”). Promocja jest przeprowadzana na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”). Regulamin dostępny jest w trakcie trwania Promocji na stronie www.kwadrat.io/odbierz500 .

 2. Organizatorem Promocji jest Grupa Inwestycyjna Kwadrat Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku 05-400, przy ul. Samorządowej 9/1, NIP: 5322092950, KRS: 0000896911. („Organizator”).

 3. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 888)

 4. Promocja odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i podlega przepisom prawa polskiego. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.).

 5. Uczestnikami („Uczestnik”) promocji są:

 1. osoba, która poleca inną osobę fizyczną, która w ramach podpisanej z Organizatorem umowy pośrednictwa w sprzedaży sprzeda/kupi nieruchomość (dalej „Osoba Polecająca”)

 2. osoba, która sprzedaje należącą do niej nieruchomość w ramach podpisanej z Organizatorem umowy pośrednictwa w sprzedaży (dalej „Osoba Polecona”) lub nieruchomość nabywa

 1. Promocja trwa w dniach od 15.09.2022 do 31.12.2022 roku, który nie jest ostatecznym dniem wydania nagród w Promocji.

 2. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie będzie weryfikował wieku użytkowników, przystępując do Promocji Uczestnik deklaruje, że jest osobą pełnoletnią.

 3. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Promocji zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. Przesłanie zgłoszenia do Promocji oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu. 1. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z pracownikiem, wstępni, zstępni, teściowie i rodzeństwo pracowników Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

 2. Wszystkie zapytania dotyczące przebiegu Promocji można kierować pod numer +48 788 222 546 lub na adres mail: biuro@kwadrat.io. Infolinia jest dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 w okresie trwania Promocji. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora, z którego usług korzysta uczestnik Promocji. Koszt połączenia ponosi uczestnik Promocji.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji, z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się osoba uprawniona w myśl pkt 8, 9 i 11 Regulaminu, która:

 1. jest osobą pełnoletnią,

 2. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 3. zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu,

 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 5. w terminie od dnia rozpoczęcia promocji do dnia 31.12.2022 do godziny 23:59 roku dokona prawidłowego zgłoszenia w Promocji w sposób określony w pkt 16 lub punkt 17 Regulaminu („Zgłoszenie”)

 1. Zgłoszenie udziału w Promocji musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.

 2. Osoba polecająca może dokonać wyłącznie 1 (jednego) zgłoszenia dotyczącego 1 (jednej) nieruchomości, co nie wyklucza dokonywania kolejnych zgłoszeń w przypadku kolejnych nieruchomości.

 3. Do danej nieruchomości może zostać przypisane wyłącznie 1 polecenie. W sytuacji, gdy poleceń będzie więcej za prawidłowe uznaje się to, które zostało zgłoszone jako pierwsze.

 4. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureatów w sposób niedozwolony Uczestnik zostanie wykluczony z Promocji.

ZASADY PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

 1. Osoba Polecająca w celu dokonania prawidłowego Zgłoszenia zobowiązana jest w terminie od dnia 01.09.2022 do 31.12.2022 roku spełnić łącznie poniższe warunki:

 1. wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu co następuje poprzez udział w Promocji;

 2. zgłosić chęć udziału wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@kwadrat.io lub pod numerem telefonu 789 222 546.

 3. przyjść wspólnie z Osobą Polecaną do biura Organizatora, które znajduje się pod adresem ul. Samorządowa 9/1, 05-400 Otwock lub spotkać się z przedstawicielem Organizatora i poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy zawierający:

  • imię i nazwisko

  • adres e-mail

  • numer telefonu

  • imię i nazwisko Osoby Polecanej

  • adres nieruchomości, której dotyczy umowa pośrednictwa kupna/sprzedaży zawarta między Organizatorem a Osobą Polecaną.

 4. zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie oświadczenia o przystąpieniu do Promocji oraz pisemne zaakceptowanie warunków Regulaminu

 5. Wyłonienie laureatów następuje po skutecznym sfinalizowaniu umowy pośrednictwa sprzedaży między Organizatorem a Osobą Polecaną.

 1. Osoba Polecana w celu dokonania prawidłowego Zgłoszenia zobowiązany jest w terminie od dnia 01.09.2022 do 31.12.2022 roku spełnić łącznie poniższe warunki:

 1. wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu co następuje poprzez udział w Promocji;

 2. przyjść wspólnie z Osobą Polecającą do biura Organizatora, które znajduje się pod adresem ul. Samorządowa 9/1, 05-400 Otwock lub spotkać się z Pracownikiem Organizatora

 3. zgłoszenie odbywa się poprzez podpisanie oświadczenia o przystąpieniu do Promocji, akceptacji warunków Regulaminu oraz podpisanie umowy pośrednictwa kupna/sprzedaży między Organizatorem a Osobą Polecaną

 4. Wyłonienie laureatów następuje po skutecznym sfinalizowaniu umowy pośrednictwa sprzedaży między Organizatorem a Osobą Polecaną.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego zgłoszenia w czasie trwania Promocji, może tego dokonać wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@kwadrat.io.

 2. W Promocji można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Promocji w imieniu osób trzecich oraz dokonywanie zgłoszeń do Promocji w imieniu osób fikcyjnych.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Promocji Uczestnika (Osoba Polecająca i Osoba Polecana) w szczególności w następujących przypadkach:

 1. niezgodności z Regulaminem;

 2. naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;

 3. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (w szczególności praw do wizerunku) i praw autorskich;

 4. w Promocji mogą brać udział jedynie Zgłoszenia przesłane w czasie trwania Promocji. Dla uniknięcia wątpliwości w Promocji nie będą brać udziału Zgłoszenia przekazane przez Uczestników przed rozpoczęciem Promocji jak i po jej zakończeniu.

 1. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że Zgłoszenie nie narusza praw osób trzecich. W przypadku późniejszego wykrycia niezgodności Zgłoszenia z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnie przyjętymi normami społecznymi/obyczajowymi lub zasadami współżycia społecznego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Promocji Uczestnika i jego Zgłoszenia.

NAGRODY W PROMOCJI

W Promocji przewidziano następujące nagrody:

 1. Dla Osoby Polecającej – 500zł brutto – przelew na wskazany przez nią rachunek bankowy najpóźniej do 21 dni kalendarzowych po skutecznym sfinalizowaniu umowy sprzedaży nieruchomości polecanej przez Uczestnika. Przez skuteczną finalizację umowy rozumie się podpisanie umowy przeniesienia własności określonej nieruchomości przez Osobę Poleconą.

 2. Dla Osoby Polecanej 500zł brutto – obniżenie przez Organizatora kwoty prowizji wynikającej ze skutecznego sfinalizowania umowy pośrednictwa kupna/ sprzedaży. Przez skuteczną finalizację umowy rozumie się podpisanie umowy przeniesienia własności określonej nieruchomości przez Osobę Poleconą.

 1. Laureatom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, w tym otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD

 1. Sposób przyznania nagród:

 1. Organizator wyłoni Laureatów wyłącznie z tych Uczestników, którzy dokonali prawidłowych Zgłoszeń dokonanych zgodnie z trybem pkt 16 i pkt 17 Regulaminu

 1. Laureatem zostanie każda osoba, która spełni warunki opisane w puntach 11-17 Regulaminu a umowa pośrednictwa kupna/sprzedaży dotycząca zgłoszonej nieruchomości zostanie skutecznie sfinalizowana. Przez skuteczną finalizację umowy rozumie się podpisanie umowy przeniesienia własności określonej nieruchomości przez Osobę Poleconą.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY

 1. O prawie do nagrody Osoba Polecająca zostanie powiadomiona za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany przez nią w Zgłoszeniu lub telefonicznie na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia skutecznego sfinalizowania umowy pośrednictwa kupna/sprzedaży dot. nieruchomości Osoby Polecanej. Wiadomość zawierać będzie informację o nagrodzie oraz trybie jej wydania.

 2. O prawie do nagrody Osoba Polecana zostanie powiadomiona za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany przez nią w Zgłoszeniu lub telefonicznie na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia skutecznego sfinalizowania umowy pośrednictwa kupna/sprzedaży dot. nieruchomości Osoby Polecanej. Wiadomość zawierać będzie informację o korekcie wynagrodzenia z tytułu umowy pośrednictwa kupna/sprzedaży zawartej między Osobą Polecaną a Organizatorem.

 3. Laureat – Osoba Polecająca – jest zobowiązany w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania wiadomości z informacją o nagrodzie w wiadomości zwrotnej podać dane niezbędne do wydania nagrody (imię i nazwisko, adres, numer rachunku bakowego).

 4. Laureat – Osoba Polecana – jest zobowiązany w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania wiadomości z informacją o nagrodzie w wiadomości zwrotnej przesłać akceptację korekty rozliczenia wynikającego z umowy pośrednictwa kupna/sprzedaży zawartej między Osobą Polecaną a Organizatorem

 5. Niedopełnienie przez Osobę Polecającą wymogów wynikających z pkt 27 Regulaminu skutkuje utratą prawa do nagrody. Nagroda taka pozostaje nierozdysponowana.

WYDANIE NAGRÓD W PROMOCJI

 1. Nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu najpóźniej 21 dni roboczych po skutecznym sfinalizowaniu umowy pośrednictwa kupna/sprzedaży między Organizatorem a Osobą Polecaną, o ile Laureat terminowo prześle informacje niezbędne do wydania nagrody (pkt 26 i 27 Regulaminu)

 2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej w wypadku podania przez niego błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Każdy Uczestnik może zgłosić pisemną reklamację w związku z przeprowadzeniem
  i uczestnictwem w Promocji na adres Organizatora. Reklamacje rozpatruje Organizator.

 2. Pisemna lub złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji, w przypadku zgłoszenia pisemnej reklamacji, Uczestnik zobowiązany jest podać adres do korespondencji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 3. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.

 4. Osobie składającej reklamację przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Promocji jest Grupa Inwestycyjna Kwadrat Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku 05-400, przy ul. Samorządowej 9/1, NIP: 5322092950, KRS: 0000896911.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@kwadrat.io

 3. Dane Uczestników będą przetwarzane w celu:

 1. organizacji i przeprowadzenia Promocji

 2. wyłonienia oraz nagrodzenia laureatów Promocji

 3. rozpoznania reklamacji,

 1. Dane Uczestników będą przetwarzane poprzez następujące sposoby:

 1. zbieranie,

 2. utrwalanie, opracowywanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przeglądanie, łączenie, pobieranie,

 3. zmienianie, modyfikowanie,

 4. przechowywanie,

 5. ujawnianie przez przesłanie oraz inne sposoby udostępniania,

 6. usuwanie, niszczenie.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest wyrażona przez nich zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Administratora jest niezbędne do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz rozliczania podatków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Administratora może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami
  w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych, jednakże niepodanie danych lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w Promocji.

 2. W zakresie celów wskazanych powyżej Administrator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko dane teleadresowe (adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego w przypadku Laureatów)

 3. Do danych osobowych przekazanych Administratorowi dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dane Uczestników Promocji nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 4. Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Promocji zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane te są przechowywane przez okres od dnia udzielenia takiej zgody do dnia jej wycofania. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora do przechowywania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dane te są przechowywane przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane te przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji danego interesu, a po jego zakończeniu – do upływu okresu przedawnienia określonych roszczeń.

 5. Dane osobowe Uczestników `Promocji nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 6. Uczestnikom Promocji przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. prawo do sprostowania swoich danych,

 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w RODO,

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 5. prawo do przenoszenia danych.

W celu wykonania powyższych uprawnień Uczestnik, którego dane dotyczą, powinien wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: biuro@kwadrat.io

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 2. W każdej chwili Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: biuro@kwadrat.io Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych Administrator będzie w dalszym ciągu uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do wykonywania obowiązków ciążących na Administratorze z mocy prawa lub w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Jednocześnie wycofanie zgody na przetwarzanie danych przez Uczestnika równoważne jest z wycofaniem się Uczestnika z Promocji, a także skutkuje utratą prawa do nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w Regulaminie oraz na stronie internetowej www.kwadrat.io/odbierz500

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Promocji W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ zamieszczone na stronie w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.

 4. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować́ będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2022

pl_PLPolish

Coockie na stronie. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.